Forsikringsselskaber

Vejledning og værktøjer til taksator

Naturskaderådet har udarbejdet en vejledning der beskriver taksators rolle i ordningen, giver tips til opgørelsen og vurderingen af skader.

Hvad er taksators rolle?

Taksator er naturskadelovens faglige ekspert, når det drejer sig om opgørelse af skader efter stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke. Taksators observationer og opgørelse af skader har stor betydning for forsikringsselskabernes afgørelser.

Skadesopgørelsen

Taksator opgør skader, når der har været stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller tørke. Det er vigtigt, at alle skader, som kan erstattes, kommer med i den samlede skadesopgørelse (taksatorrapporten). Derfor opgør taksator skaderne i tæt samarbejde med skadelidte. Det er også taksator, der i første omgang besvarer spørgsmål fra skadelidte om forståelsen af skadesopgørelsen.

Det er vigtigt, at du besvarer og udfylder alle punkter i opgørelsesskemaet. Det er forsikringsselskaberne, der træffer den endelige afgørelse om erstatning på baggrund af taksators opgørelse. Som taksator skal du kun opgøre de økonomiske tab. Du skal altså ikke:

 • anbefale konkrete håndværkere.
 • indhente tilbud eller rekvirere håndværkere på vegne af skadelidte.
 • give konkret, håndværksmæssig rådgivning om udbedring af skader mv.
 • garantere erstatning eller erstatningens størrelse.

Du må dog gerne give mere generel rådgivning, eksempelvis om skadesforebyggende arbejde – typisk affugtning.

Stormflods-, oversvømmelses- og tørkeskader kan opgøres på et særligt opgørelsesskema. Opgørelsesskemaet indeholder bl.a. bygnings- og løsøre-kalkulationsskemaer.

Hent opgørelsesskema (xlsx)

Vi anbefaler, at du også sætter dig ind i Naturskaderådets FAQ og Naturskaderådets dækningsvejledning. De indeholder svar på de fleste spørgsmål og problemstillinger vedrørende skadesopgørelsen.

Læs også 'Typiske spørgsmål' i vores FAQ

Læs også 'Dækningsvejledning'

Taksators observationer

Taksator er ofte den første ekspert på et skadested. Især i sager om oversvømmelse fra vandløb og søer er taksators observationer på skadestedet af stor betydning for afgørelse af, om en oversvømmelse er omfattet af oversvømmelsesordningen.

Naturskaderådet træffer afgørelse om en oversvømmelse fra et vandløb eller en sø er omfattet af loven på baggrund af udtalelser fra Miljøstyrelsen vedrørende det enkelte skadested. Da Miljøstyrelsen ikke i almindelighed har folk ude på et skadested, baseres styrelsens udtalelser bl.a. på vurdering af måledata. Taksators observationer supplerer Miljøstyrelsens måledata og medvirker til høj kvalitet i udtalelserne.

Forsikringsselskabets afgørelse

Taksatorrapporten danner sammen med andre oplysninger, fx skadelidtes bemærkninger om taksatorrapporten, grundlag for forsikringsselskabets afgørelse om erstatning.

Vær særlig opmærksom på:

Aftal besigtigelse med skadelidte og afstem forventninger.

Når du har aftalt et tidspunkt for besigtigelse med skadelidte, skal du sende et brev eller en mail til skadelidte, hvor du bl.a. bekræfter datoen for besigtigelsen. Ved stormflods- og oversvømmelsesskader bør du som bilag til brevet vedlægge et løsøreskema, som skadelidte skal udfylde inden besigtigelsen.

Gør skadelidte opmærksom på, at dit arbejde udelukkende består i at opgøre skaderne, og at det er forsikringsselskabet, der træffer den endelige afgørelse om erstatningen og dennes størrelse.

Informer om reglerne for selvrisiko

I forbindelse med opgørelse af skader skal der altid fratrækkes en selvrisiko:

 • Ved skader på ejendomme til helårsbeboelse er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog altid minimum 5.000 kr. og maksimum 30.000 kr.
 • Ved skader på fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 10 pct. Selvrisikoen udgør dog altid minimum 10.000 kr. og maksimum 50.000 kr.
 • Ved skader på erhvervsejendomme er selvrisikoen 14 pct. Selvrisikoen udgør dog altid minimum 14.000 kr.
 • Ved skader på privat løsøre i helårsbeboelse er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog altid minimum 5.000 kr. og maksimum 30.000 kr.
 • Ved skader på privat løsøre i fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog altid minimum 5.000 kr. og maksimum 50.000 kr.
 • Ved skader på erhvervsløsøre er selvrisikoen 14 pct. Selvrisikoen udgør dog altid minimum 14.000 kr.

Husk de særlige undtagelser i negativlisten

Naturskadeloven åbner i § 7 mulighed for, at erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvor:

 1. bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, og hvor dette er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,
 2. bygningens forkerte konstruktion eller udførelse, uegnede materialer, dårlige vedligeholdelse eller et manglende tilsyn er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,
 3. løsøre er anbragt i de under nr. 1 og 2 anførte bygninger eller på steder, hvor skadelidte i øvrigt burde påregne en særlig stor risiko for den skade, der er indtruffet,
 4. skadelidte før eller efter skadens indtræden har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige, for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet, eller hvor
 5. skadelidte har foretaget handlinger, som vedkommende vidste eller burde vide ville øge risikoen for den skade, som er indtruffet.

Ud over det, der følger af naturskadelovens § 7, gælder specifikke undtagelser fra erstatning for fast ejendom og løsøre, den såkaldte negativliste. Den kan du finde i naturskadelovens § 4, stk. 2, nr. 1-17, § 4, stk. 3, nr. 1-5 og i dækningsvejledningen (link til opdateret dækningsvejledning).

Gå til Naturskadeloven

Diger

Taksator skal være særligt opmærksom på bygninger som ligger "uden for dige", altså på kystsiden af et dige. Hvis det er tilfældet, er ejendommen ikke dækket efter stormflods- og oversvømmelsesordningerne. Der skal derfor altid foretages en konkret vurdering af forholdene på skadestedet.

I praksis kan det i enkelte tilfælde være vanskeligt at afgøre, om en oversvømmet ejendom befinder sig udenfor eller inden for et dige. Et dige kan være helt eller delvist skjult af fx bevoksning, en vej eller lignende.

I tvivlstilfælde kan taksator bruge Kystdirektoratets Kystatlas som hjælpemiddel. Kystatlasset indeholder oplysninger om alle godkendte havdiger i Danmark og opdateres løbende. Kystatlasset kan ikke give et helt sikkert svar vedrørende et diges tilstedeværelse, men det kan bruges som et hjælpemiddel ved vurderingen.

Kystatlasset administreres af Kystdirektoratet og opdateres årligt. Kortet kan findes på Kystdirektoratets hjemmeside.

Hvis taksator er i tvivl om, hvorvidt et forhold på skadestedet kan betragtes som et dige, og der ikke er anført noget på kystatlasset, bør Kystdirektoratet kontaktes, inden forsikringsselskabet træffer en afgørelse i sagen.

Gå til Kystdirektoratets Kystatlas

Bemærk: At kystatlasset er blevet inddraget til brug for afgørelsen af, om der er placeret et dige eller ej, fritager ikke forsikringsselskabet for ansvar, såfremt det senere viser sig, at forsikringsselskabet har truffet en forkert afgørelse, da det er forholdene på selve skadestedet, der er afgørende.

Skaderne opgøres til genanskaffelsesværdi

Du skal som taksator opgøre skader efter stormflod, oversvømmelse og tørke til genanskaffelsesværdi. Dette svarer som udgangspunkt til, hvordan forsikringsselskaberne opgør skader. Der kan dog være fradrag for alder, slid m.v. for erhvervsejendomme, også mindre end 30 %, og for private ejendomme, også mindre end 50 %.

Naturskaderådet har udarbejdet vejledende afskrivningstabeller, som du kan bruge i vurderingen af en skade:

Opgørelsesprincipperne i Forsikring & Pensions vejledning til Opgørelse af Bygningsskader finder også anvendelse på sager om stormflod, oversvømmelse og tørke. Især vejledningens afsnit om totalskade og beregning af skadegrad.

Derudover er der sat loft over enkelte erstatningselementer. Alle lofter indekseres årligt af Naturskaderådet.

Hent oversigt over erstatningssatser pr. år (pdf)

Hent Forsikring & Pensions vejledning til Opgørelse af Bygningsskader (pdf)

Kun erstatning for de direkte skader

Der ydes kun erstatning for den umiddelbart indtrådte skade og det direkte tab. Det betyder, at der som hovedregel kun ydes erstatning for skader, som er opstået i tæt tidsmæssig forbindelse med stormfloden, oversvømmelsen eller tørken.

For stormflod og oversvømmelse skal skaderne være en følge af direkte kontakt med vandet. Der ydes eksempelvis alene erstatning for malerarbejde svarende til den højde, vandet har stået inde i bygningen.

Det er vigtigt, at du oplyser skadelidte om muligheden for en genbesigtigelse, hvis det på et senere tidspunkt viser sig, at skaderne er mere omfattende end først antaget.

Husk også skadelidte efter besigtigelsen

Efter besigtigelsen skal du sende den udarbejdede skadesopgørelse til skadelidte til underskrift. Du skal have den retur fra skadelidte inden 14 dage.

Hvis skadelidte har bemærkninger til opgørelsen, skal du kommentere disse og herefter sende den til forsikringsselskabet.