Afskrivning

Erstatning for skader på fast ejendom og løsøre opgøres til genanskaffelsesprisen for en tilsvarende genstand med fradrag for slid og ælde i overensstemmelse med almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen. Dog opgøres privat fast ejendom til dagsværdi, hvis ejendommen er værdiforringet med mere end 50 % af nyværdien, inden skaden skete.

Er genanskaffelse af løsøre ikke mulig, beregnes erstatningen med udgangspunkt i fremstillingsprisen for nyt tilsvarende løsøre. Erstatningen kan dog ikke overstige, hvad det vil koste at genanskaffe tilsvarende løsøre.

Penge, smykker og tilsvarende værdigenstande erstattes ikke.

Bygning (privat):

Gulvkonstruktion

Afskrivning i stormflodsordningen

Tæpper og nålefilt

Alder

Erstatning

10 år

100%

Herefter

70%

         
         
         

Vand og varme

Afskrivning i stormflodsordningen

Kedler, varmevekslere- og beholdere, olie-og gasfyr

Alder

Erstatning

10 år

100%

15 år

70%

20 år

55%

25 år

40%

30 år

25%

Derefter

20%

         
         

Hårde hvidevarer

Afskrivning i stormflodsordningen

Hårde hvidevarer og eldrevne genstande

Alder

Erstatning

5 år

100%

10 år

70%

15 år

50%

Herefter

20%

 

Løsøre (privat):

Almindelige elektriske apparater

Afskrivning i stormflodsordningen

Eldrevne køkkenmaskiner, el-artikler til almindelig pleje, elektroniske hobbyværktøj, hårde hvidevarer og andre elektriske genstande til brug i hjemmet (alarmer, støvsugere, telefoner, tv, musikafspillere, højtalere)

Alder

Erstatning

2 år

100%

4 år

75%

8 år

50%

Herefter

20%

         
         

Særligt elektriske apparater

Afskrivning i stormflodsordningen

Computere inkl. tilbehør, så som skærm, tastatur, modem, web-cam, mus, standard programmer, ekstern harddisk m.v., printere, mobiltelefoner, elektroniske musikinstrumenter, walkie-talkier, film og lignende og radioamatørudstyr

Alder

Erstatning

2 år

100%

4 år

75%

6 år

50%

Herefter

20%

         
         

Øvrige løsøregenstande

Afskrivning i stormflodsordningen

Møbler, porcelæn mv.

Alder

Erstatning

2 år

100%

5 år

75%

10 år

50%

15 år

25%

Herefter

20%

 

Erhvervsbygninger

Erstatning for erhvervsbygninger opgøres efter 30 % reglen. Det betyder, at hvis den beskadigede bygning inden skaden skete var værdiforringet med mere end 30 % af nyværdien, pga. fx slid, dårlig vedligeholdelse mv., ydes der en forholdsmæssig erstatning. Er en bygning således værdiforringet med 40 % inden skaden sker, vil erstatningen højst kunne blive 60 % af nyværdien af en tilsvarende bygning.  Er bygningen derimod ikke værdiforringet eller værdiforringet med mindre end 30 %, vil erstatningen blive fastsat til nyværdien af en tilsvarende bygning.

Erhvervsløsøre:

Løsøre

Erstatning

(Rå)varer

Erstattes med dagsværdi

Færdigvarer, egen produktion

Erstattes til den pris, som ved salg på almindelig vilkår ville kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag for normale omkostninger ved salg mm.

Varer under fremstilling

Erstatning fastsættes på grundlag ad materialeværdien og produktionsomkostninger på skadestidspunktet.

Inventar og driftsudstyr

Hvis der sker en genanskaffelse af den enkelte ting, så erstattes til nyværdi ellers erstattes med dagsværdi

Genfremstilling af originalmodeller/tabt data

Erstattes for genfremstillingen i bogstavelig forstand

 

Se også under ”Værdiforringelse