Forsikringsselskaber

Naturskadeafgift

Naturskaderådets fire ordninger er finansieret af en af afgift pålagt alle forsikringer der dækker bygninger eller løsøre mod brand.

A guidance in English can be found in the end of the article.

Ifølge Naturskadelovens § 24 skal forsikringsselskaber, der tegner forsikringer mod brand på fast ejendom eller for løsøre, opkræve en afgift pr. police. Afgiften skal sikre, at stormflods-, oversvømmelses-, tørke- og stormfaldsordningerne har midler til erstatnings-/tilskudsudbetalinger, samt dække ordningernes administrative omkostninger.

I nedenstående tabel uddybes afgiftens indhold og lovhjemmel:

Afgiftens omfang

Afgiftens størrelse

Afgiftens forfald

Afgiften pålægges alle forsikringspolicer for bygning og løsøre der dækker skader mod brand. Dog undtages kaskoforsikring for motorkøretøjer/både, samt andre forsikring der dækker skader forårsaget af stormflod.

Afgiften er opbygget af to dele:

  1. 10,00 kr. til stormfaldspuljen
  2. 30,00 kr. til stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen

Afgiften opkræves sammen med policens hovedforfald. Betales policen i rater bliver afgiften ikke opdelt, men skal betales fuldt ud ved første opkrævning i kalenderåret.

§24 stk. 1-2

§24 stk. 3

§24 stk. 3


Forsikringsselskaberne skal efter udgangen af hvert kvartal senest den 15. i den følgende måned anmelde størrelsen af den forfaldne naturskadeafgift fordelt på de enkelte forsikringskategorier: en,- og to-familiehuse, privat indbo, andre ejendomme, herunder; fritidshus, erhvervsvirksomhed, landbrugsejendom og erhvervsløsøre. Erhvervsløsøre omfatter varelagre og inventar.

Indberetningen skal være underskrevet af selskabets ansvarlige ledelse. Det skyldige afgiftsbeløb for et kvartal omfatter de afgifter, der forfalder til betaling det pågældende kvartal. Afgifter, der afskrives som uerholdelige, fradrages i afgiftsbeløbet i det kvartal, hvor afskrivningen af præmieindtægt inkl. afgift finder sted.

Ved for sen indbetaling pålægges forsikringsselskabet en månedlig rente på 1,3% af indberetningsbeløbet, dog minimum 20,00 kr., jf. naturskadelovens § 26, stk. 2.

Gå til Naturskadeloven 

I nedenstående tabel fremgår sidste rettidige indberetnings- og indbetalingsdato for hvert kvartal.

Indberetningsperiode

Sidste rettidige indberetning

Sidste rettidige betaling

1. kvartal (jan-mar)

15. april

30. april

2. kvartal (apr-jun)

 15. juli

31. juli

3. kvartal (jul-sep)

15. oktober

31. oktober

4. kvartal (okt-dec)​

15. januar

31. januar


Indberetning af naturskadeafgift

Indberetning af naturskadeafgift sker elektronisk via Stormbasen.

Bemærk: Når du har fået adgang til jeres selskab via Stormbasen, skal I tage kontakt til Naturskaderådets sekretariat. Sekretariatet kan herefter hjælpe med at tildele rettigheder til Stormbasens indberetningsmodul.

Læs mere om Stormbasen

Indbetaling af naturskadeafgift

Naturskadeafgift skal indbetales til Naturskaderådets konto i Danske Bank:
Reg.nr. 3100 og konto nr. 3100 220717
Indbetalingen skal klart kunne identificeres. Du kan i noten til indbetalingen angive:

  1. at der er tale om naturskadeafgift,
  2. hvilket selskab der indbetales for og
  3. hvilket kvartal det drejer sig om.

Spørgsmål om naturskadeafgift

Hvis du har spørgsmål om naturskadeafgift, så kontakt Naturskaderådets sekretariat.

Natural hazards tax in English