Begrænsning af skader

En skade skal altid begrænses. Der gælder en såkaldt skadesbegrænsningspligt. Erstatningen kan nedsættes eller helt bortfalde i de tilfælde, hvor skadelidte ikke har foretaget foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige for at afværge eller begrænse den indtrufne skade.

En skade skal altid begrænses. Der gælder en såkaldt skadesbegrænsningspligt. Erstatningen kan nedsættes eller helt bortfalde i de tilfælde, hvor skadelidte ikke har foretaget foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige for at afværge eller begrænse den indtrufne skade. Dette fremgår af naturskadelovens § 7, nr. 4.

Skadesbegrænsning ved stormflod og ved oversvømmelse fra vandløb eller søer omfatter bl.a. fjernelse af vand fra ramte bygninger og igangsætning af affugtning.

Skadesbegrænsning ved tørke omfatter bl.a. understøtning, afstivning og afdækning af bygninger og fundamenter samt sikring mod andre skader, herunder oversvømmelse efter nedbør eller anden vandindtrængning, som kan medføre fugtskader på konstruktioner, byggematerialer og byggekomponenter eller skimmelsvamp eller andre typer svamp.

Skadelidte kan søge yderligere vejledning om skadesbegrænsning hos sit forsikringsselskab.

Se også "Affugtning", "Skadelidtes pligter", "Følgeskader", "Nedsat erstatning", "Timeløn" og "Opmagasinering og opbevaring".