Eget arbejde

Der ydes erstatning for den tid, man selv bruger på oprydning og rengøring efter at man har været ramt af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb eller søer (eget arbejde).

Derudover kan skadelidte vælge at foretage udbedringen af godkendte skader som eget arbejde.

Private

Hvis private skadelidte selv udfører rengøring og oprydning, ydes der erstatning med 100 kr. pr. time, og beløbet er ikke skattepligtigt.

Vælger skadelidte selv at udbedre skaden, omregnes håndværkertimer til egne timer med en timesats 100 kr. Omregningen sker på baggrund af de håndværkertimer, taksator har opgjort i skadesopgørelsen. Skadelidte får betaling for 25 % flere timer end dem, en håndværker skulle have haft for samme arbejde. Udgifter til materialer omregnes ikke, men erstattes med det beløb, som fremgår af skadesopgørelsen.

Da de 100 kr. i timen er mindre end den professionelle håndværkers løn, betyder omregningen, at erstatningen for udbedring af bygningsskader bliver forholdsmæssigt mindre ved eget arbejde. Arbejde, der kun lovligt kan udføres af en autoriseret håndværker, kan kun omregnes til eget arbejde, hvis skadelidte selv er autoriseret inden for det pågældende håndværk.

Erhvervsvirksomheder

Skader på erhvervsvirksomheder erstattes med udfaktureringstaksten for virksomhedens ansattes eget arbejde. Det betyder, at erhvervsdrivende, som anvender eget personale til rengøring og oprydning, får erstattet den ansattes arbejdsløn, der beregnes som det tab (udfaktureringstaksten), som virksomheden lider ved, at medarbejderne gør rent og ikke udfører det arbejde, som de er ansat til.

Vælger en virksomhed selv at udbedre egne skader inden for virksomhedens eget funktionsområde, fakturerer virksomheden "sig selv" og benytter denne faktura som dokumentation. Derefter ydes erstatning i henhold til den godkendte opgørelse.

Se også "Beskatning af eget arbejde", "Skadesbegrænsning" og "Timeløn"