Negativlisten

I naturskadeloven er oplistet en række tilfælde, hvor der ikke ydes erstatning for skader på fast ejendom og løsøre. Disse tilfælde er nævnt i den såkaldte "negativliste" i naturskadelovens § 4, stk. 2 og 3.

I naturskadeloven er oplistet en række tilfælde, hvor der ikke ydes erstatning for skader på fast ejendom og løsøre. Disse tilfælde er nævnt i den såkaldte "negativliste" i naturskadelovens § 4, stk. 2 og 3.

I følge negativlisten ydes der ikke erstatning for indirekte tab, bortset fra udgifter til genhusning, opmagasinering uden genhusning, udgifter til ekstra byggeomkostninger (lovliggørelse) samt skimmelafrensning af private ejendomme. Disse udgifter kan under visse betingelser erstattes i forbindelse med stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Der ydes endvidere ikke erstatning for skader på følgende typer fast ejendom og løsøre:

 1. Fast ejendom og løsøre, for hvilket det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod henholdsvis skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer i et forsikringsselskab, der har ret til at udøve forsikringsvirksomhed her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed.
 2. Fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade.
 3. Løsøre i kældre og rum under terræn, medmindre disse er godkendt til og anvendes som beboelse. Erstatning kan i disse tilfælde maksimalt udgøre 120.000 kr. (indeksreguleret).
 4. Jord.
 5. Saltskadede afgrøder.
 6. Fast ejendom, der ligger uden for et dige.
 7. Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet.
 8. Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lign.
 9. Haveanlæg, herunder terrasser og trapper, og løsøre og bygninger placeret i haven.
 10. Garager og carporte, medmindre de deler fundament med eller er en integreret del af en bygning til beboelse og samtidig indeholder tekniske installationer til brug for bygningens drift.
 11. Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.
 12. Trailere, campingvogne, campletter, containere, bortset fra containere til opmagasinering af løsøre i forbindelse med oprydning og genopbygning af ejendom efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri.
 13. Badehuse og lign. placeret på stand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.
 14. Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.
 15. Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.
 16. dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug.
 17. løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn, eller der er tale om løsøre, der har en naturlig placering direkte på gulv eller terræn.

I følge negativlisten for tørkeskader ydes der ikke erstatning for indirekte tab, bortset fra udgifter til genhusning, opmagasinering uden genhusning, udgifter til ekstra byggeomkostninger (lovliggørelse). Disse udgifter kan under visse betingelser erstattes i forbindelse med stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Der ydes endvidere ikke erstatning for skader på følgende typer fast ejendom:

 1. Revner, som skyldes konstruktionsfejl.
 2. Revner, som ikke har betydning for den faste ejendoms konstruktionsmæssige bæreevne eller stabilitet.
 3. Skader som følge af nedbør, der trænger igennem utætheder eller åbninger.
 4. Skævheder i gulv, der ikke giver fare for bygningens bæreevne.
 5. Sætningsskader på kloak, herunder brud på vandstik og kloakledninger.

Læs mere om ordningens regler i Naturskaderådets dækningsvejledning (PDF)